پنجمین نمایشگاه تجهیزات و خدمات توانبخشی

شرکت گیتی تک البرز در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و خدات توانبخشی معلولین، جانبازان و سالمندان